Nhường nhịn, thiệt thua,... Bởi tính Trời
Ngại đường tranh cạnh, ghét đua hơi
Nhục khi nhòm ngó - Không tài rúc
Sợ lúc cầu thân - Chẳng khéo lời
Luyện đức, rèn tâm, thêm rảnh rỗi
Xa thời, lánh thế, bớt đầy vơi
Ở ăn lương thiện, buông thù oán
Bổng lộc dôi dư, cũng lễ đời