Lò đã nóng rồi! Tất cháy thôi
Cho dù củi gộc hãy còn tươi
Quan tham trốn tội, chuồn không thoát
Miệng xấu ăn càn, nuốt chẳng trôi
Ngọn lửa công bằng vươn lưỡi quét
Chùm tua cơ hội rụt vòi rồi
Ra tay thiêu trụi bầy sâu mọt
Cho mãi niềm tin được đắp bồi