“Thời gian kinh sợ!” – Diệu kỳ thay
Ai Cập cỏ xưa, kiến trúc này
Còn đó kỳ quan Kim Tự tháp
Vẫn đây dấu tích chọc trời mây
Đá mài khép khít – Người cao kiến
Khối lớn nâng cao – Ai khoẻ tay
Có phải có người nơi khác đến
Văm minh vũ trụ gứi nơi đây