Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2020 10:59, số lượt xem: 118

Quản, Nhạc - So tài - Dễ kém xa(1)
Đền ân tri ngộ, quyết xông pha(2)
Cơ Trời, sớm biết, không lùi bước(3)
Vận nước, vần xoay, cố tạo đà
Cầu thọ bởi vì mong báo chúa(4)
Truyền vai, chỉ nghĩ vững sơn hà(5)
Gia tài thừa tướng mà khiêm tốn(6)
Công đức, đời đời mãi ngợi ca

(1)- Quản Trọng có tài dẹp loạn, tôn nhà Chu, Nhạc Nghị có mưu kế tuyệt vời để giữ nước Yên. So ra, hai người đó vẫn còn kém xa Gia Cát Lượng
(2)- Để đến ân Lưu Bị đã ba lần đến lều tranh cầu hiền tài, Khổng Minh dốc lòng thờ con côi, quyết chí mở mang cơ nghiệp của Lưu Thiện (Là con đã nối ngôi Lưu Bị)
(3)- Ngay khi ở lều tranh, Khổng Minh đã biết thiên hạ sẽ chia ba và vận nhà Hán đã cạn; Nhưng ông vẫn quyết tâm phò Lưu Bị để duy trì Nhà Hán.
(4)- Khi biết mình sắp chết vì bệnh trọng, Khổng Minh đã lập đàn cầu thọ, chỉ xin sống têm ít tuổi nữa “để trên báo ơn vua, dưới cứu mạng dân, đem lại vật cũ mà giữ hương hoả Nhà Hán cho được lâu dài”
(5)- Khi sắp chết, Khổng Minh chỉ có riêng 800 gốc dâu, 50 khoảng ruộng. Như vậy, Khổng Minh khi có quyền cao, chức trọng cũng có gì khác khi còn ôm đàn trong lều tranh - về tài sản riêng