Ngóng đợi làm gỉ nó đến ngay?
Sự đời: Sớm có, sớm chia tay;
Ý Trời định đoạt không thay đổi.
Chẳng phải bận tâm chuyện chóng, chầy.