Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2017 08:38, số lượt xem: 168

Ngóng đợi làm gỉ nó đến ngay?
Sự đời: Sớm có, sớm chia tay;
Ý Trời định đoạt không thay đổi.
Chẳng phải bận tâm chuyện chóng, chầy.