Lựa cành, bấu víu, để leo cao
Mỗi nấc vượt qua, lại đấm... vào
Bội nghĩa, vong ân, tâm bất định
Bạc tình, thất đức, dạ nghiêng chao
Vênh vang, hãnh tiến, ra công khoét
Bệ vệ, dương oai, thả sức đào
Luồn lách, thay ô, tìm lọng lớn
Nhăm nhe cơ hội bứt trăng sao