Đốt mã, u mê đốt bạc tiền
Chẳng vì cuồng tín, cũng huyền thuyên
Thánh thần nào muốn sài đồ giấy
Tiên tổ đâu mong độ kẻ điên
Làm việc thiện lương, lòng nhẹ nhõm
Lo điều hiếu nghĩa, dạ bình yên
Có tiền dành để vun công đức
Đốt mã cầu may...chỉ hoá phiền