Nước mà trong quá, cá không vào
Xét nét đủ điều, sống nổi sao
Nếu cứ cầu toàn, càng thảm bại
Có quen buông thả, mới thanh cao
Kẻ gây oan trái, rồi chua chát
Người chịu đắng cay, sẽ ngọt ngào
Cát bụi đường đời, không tránh được
Gần bùn, sen ngát át tanh tao