Hữu sạ, ắt là tự toả hương
Đâu cần tô vẽ, với phô trương
Bóng đêm bao phủ khi kiêu hãnh
Ánh sáng dịu êm lúc nhún nhường
Khiêm tốn rời quyền, người nể trọng
Ngông cuồng cậy thế, vật coi thường
Đức tài, đâu để đem bày bán
Tu luyện, xây đời, sáng tựa gương