Nhốn nháo, ngông cuồng - Kẻ háo danh
Đây nơi phù phiếm, mộng hồn quanh
Giầu sang, quyền thế, mà vô vị
Hợm hĩnh, đua đòi, lại sắt đanh
Hội chợ phù hoa toàn dối trá
Thượng lưu quý phái rặt hôi tanh
Ăn trên, ngồi trốc,... phường lang sói
Tiềm lực thừa dư, lắm bại thành