Hậu cung, chiến tuyến, đoạt quyền uy
Máu đổ, thân vong,... có ít gì
Phi, hậu - Giấm chua - lòng hiểm độc
Tài nhân, cung nữ - dạ sầu bi
Giang sơn chao đảo, mờ nhân nghĩa
Bệ ngọc lung lay, rối trị vì
Độc dược, mưu mô,... luôn quyết liệt
So cùng trận địa, kém thua chi