Đoán giá, trông chờ vận rủi, may
Cũng nhờ mua bán đã xưa nay
Bán cao, mua thấp, e sai lệch
Tuỳ chất, liệu hàng, đoán mới hay
Biết của, biết người, nhiều lộc hậu
Vừa chơi, vừa học, lắm vui say
Thuận mua, vừa bán, không sân hận
Giá đúng! Tình đời chắp cánh bay