Hàng giả, tết về, tựa nấm hoang
Bao nhiêu độc hại cứ lan tràn
Đi mua, thua thiệt, toi tiền của
Sử dụng, hại mình, mang bệnh oan
Ai kẻ gian tham, tâm dã thú
Đâu người đồng loã, dạ sài lang?
Khắp nơi bừng sáng gương người tốt
Ắt sớm loại trừ nấm độc hoang.