Chưa xong nghiệp báo chốn trần gian,
Kiếp nạn, đương nhiên khỏi luận bàn;
Trả nợ cho xong, lòng chẳng bận;
Trách gì kẻ xấu – Giữ tâm an!