“Dự án” – Làm giàu lũ quái nhân
Cho dù thành, bại: Cóc ai cần
Tìm tòi? Đục khoét! Quân buôn nước
Nghiên cứu? Tham ô! Lũ hại dân
Ngân sách tổn hao, ai xót ruột
Túi tham chật ních, chúng chia phần
Có quyền, có chức là xơi đủ
“Dự án” trong tay, cứ ngoạm dần