Kiêu căng, tự phụ hoá cuồng ngôn
Hợm hĩnh, ba hoa, khó bảo tồn
Mất mát, oán hờn,... chừng quá dại
Được thua, tai tiếng,... phải đâu khôn
Nói năng bộp chộp, thừa sai trái
Hành sự vội vàng, thiếu tự tôn
Cẩn trọng, khiêm nhường,... thường kín miệng
Lo gì hỷ sự chẳng lâm môn