Tiền ăn, tiền uống,...lại tiền “ngu”
Lương lậu tẻo teo, khiến rối mù
Tiền để đám đình, cùng trị bệnh
Tiền đâu quà cáp, với giao du
Buôn hoa, tậu nguyệt, không lo liệu
Bán chức, mua danh, chẳng dự trù
Cảnh khó, chi tiêu đành xẻn nhặt
Đồng tiền định đoạt: "sáng" hay "ngu"