Chữ ký ngoằn ngoèo - Rắn cuộn quanh
Dấu son đã chụp - Bại hay thành
Tướng tồi hạ lệnh, hao xương máu
Toà rởm phán truyền, tội vấy quanh
Tiền lót! Cần gì, đều ký tuốt
Tình ngay! Phải trái, hãy chờ hành
Luật đời: Chữ ký luôn vô giá;
Cây bút lâu dần đã hoá tinh