Covid lây lan, thật khó lường
Nhiều người lâm nạn, nghĩ mà thương
Cách ly xã hội, lòng cô độc
Rời bỏ gia đình, dạ vấn vương
Thần chết nhăm nhe, chờ dẫn lối
Lương y cảm tử, quyết ngăn đường
Vac xin thần tốc, tiêm cho khắp
Hạnh phúc lại về với bốn phương