Chọn bạn mà chơi! Khỏi nhiễm tà
Kẻ gian, hiểm độc, tránh cho xa
Bên đèn thì rạng, Danh mau đạt
Gần mực, lây đen! Thẹn khó nhoà
Gương sáng, đỉnh cao,... cần hướng tới
Ươn hèn, mờ ám,... hãy lui ra
Ở đời: cạm bẫy nhiều khôn xiết
Tỉnh táo vươn lên! Giữ nếp nhà