Xuân tàn, lực kiệt, hứng dần khan
“Sinh, lão, bệnh, vong”! Nọ phải bàn
Quy luật cuộc đời không thể trái
Vòng quay tạo hoá dễ chi can
Oán ân đưa lối mà yêu, ghét
Duyên nợ dẫn đường mới hợp, tan
Cứ để tự nhiên, đừng miễn cưỡng
Cao xanh thăm thẳm - lệnh Trời ban