Điều binh, khiển tướng chốn bàn trà
Trận địa tung hoành một thước “ ta”
Xe pháo dọc ngang, đừng lộ ý
Ngựa voi chéo góc, tỏ tài ba
Thong dong tạo thế, xe rời bến
Quyết chiến, dốc binh, tốt vượt hà
Hiểu rõ đối phương từng nước bước
Chắc rằng nhanh chóng khải hoàn ca.