Người già lo sợ cảnh cô đơn
Nhiễu sự, hay lo, dễ tủi hờn
Trái ý, liền phô điều bực tức
Thuận lòng, vẫn giấu mọi nguồn cơn
Đâu cần quà cáp lo đầy đủ
Chỉ cốt tâm tình mặc thiệt hơn
Trước trẻ, sau già là tốt phúc
Dưỡng già, trách nhiệm cả giang sơn