Cảnh nghèo: Tằn tiện, lắm âu lo
Dè sẻn chi tiêu, chống rỉ rò
Ghế chật, người đông, đành đứng đất
Mình dài, chăn ngắn, phải nằm co
Nhiều tiền, hẹp bụng, hay ki cóp
Ít của, rộng tâm, cũng hết trò
Thoải mái, xông xênh tuy đẹp mặt
Bởi nghèo, nên nỗi cứ so đo