Bởi mộng đế vương khiến bất nhân
Vô tình, bạc nghĩa, mất lương tâm
Cha con thù hận, tranh quyền lực
Huynh đệ tương tàn, đoạt lợi phần
Phú quý khởi nguồn lòng hiểm độc
Chức quyền nuôi dưỡng dạ vong ân
Leo cao, lại muốn cao hơn nữa
Tự rước vào mình hoạ diệt thân