Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2016 13:55, số lượt xem: 252

Đủ trò lươn lẹo, lưỡi không xương
Gian giảo, điêu toa, thật đáng buồn
Lừa lọc, xảo ngôn, phường trộm cướp
Đổi thay, điên đảo chốn quan trường
Rủ rê, đĩ điếm sao mà khéo
Hối cải, xì ke đến phải thương...
Nếu dễ mủi lòng, tai hoạ đến
Liệu chừng mắc míu lưỡi không xương.