Ở đời, hoạ phúc, biết đâu lo
Thọ yểu, rủi may,... chẳng thể dò
Được mất, buồn vui,... tuỳ đất phát
Sang hèn, sướng khổ,... mặc Trời cho
Công danh lận đận! Đâu người phá
Duyên phận thăng hoa! Ai kẻ phò
Cái đến, không mong, rồi sẽ đến
Hoặc nhanh, hoặc chậm, hoặc vòng vo