Muốn rèn buông bỏ, có thành đâu?
Cái nợ trần gian nặng trĩu đầu;
Bối rối tơ vò, lo tháo gỡ;
Bởi chưng đa cảm, mới đa sầu.