Khi sai, biết sửa! Chẳng còn sai
Đẹp đẽ gia phong, sáng đức tài
Nhận lỗi! Phải đâu là yếu kém
Khiêm nhường! Chỉ khiến tỏ hùng oai
Bình tâm – rèn đức – thêm dư hỷ
Cố chấp – hơn thua – thật quá hài
Dưỡng tín, bồi nhân, lòng chính trực
Nghĩa tình toàn vẹn, dễ chi phai