Lúc nắng, khi mưa, bệnh của Trời
Hay yêu, dễ ghét, bệnh trong tôi
Trái tai, gai mắt,... thường to tiếng
Lộn ruột, sôi gan,...dễ quá lời
Bộc trực, không ưa người lắt léo
Thiện lương, chẳng thích kẻ gian chơi
Khẩu xà, tâm Phật, dầu thua thiệt
Ai hiểu, ai không? Chuyện ở đời