Sáu chục, vẫn là tuổi thiếu nhi
Bảy mươi; Phơi phới thuở đang thì
Trung niên, chín chục, còn sung mãn
Bách tuế, cao niên, mới có uy