Phiếu bầu, cẩn trọng lúc tư duy
Lựa chọn hiền tài luôn nhớ ghi
Vì nước, vì dân cần khích lệ
Chạy quyền, mua chức, hãy thôi đi
Công tâm, sáng suốt, không thiên vị
Nghiêm túc, thẳng ngay, chớ nể vì
Ích nước, lợi dân nhờ lá phiếu
Nhân quyền, nghĩa vụ, sáng lương tri