Trách nhiệm, lương tâm, với lợi quyền
Chọn sao cho đúng bậc tài, hiền
Tay cầm lá phiếu, đừng sơ thoáng
Mắt dõi tên người, chớ ngẫu nhiên
Cẩn trọng nghĩ suy tìm đại diện
Chu toàn cân nhắc lựa danh biên
Vì dân, vì nước khi bầu cử
Trách nhiệm, lương tâm, lại lợi quyền