Đâu dễ mấy khi bác đến chơi
Nghĩa tình ăm ắp, chẳng hề vơi
Cơm ăn qua bữa, không người nấu
Lương lĩnh mươi hôm, sạch túi rồi
Vay mượn, chỉ e nhiều rắc rối
Chìa tay, lại ngại lắm lôi thôi
Hữu duyên thiên lý, tôi mong bác
Ngày tháng còn dài, bác cứ chơi