Cái lũ chuồn chuồn kể cũng hay
Gọi mưa, giục nắng phải theo ngay
Trời cao nín thít nghe sai bảo
Đất thấp trơ mình, chẳng dễ lay
Nước chảy tràn lan rồi phải ngấm
Nắng nung đuối sức, ngủ lăn quay
Trời cao, đất thấp, ai ngay thẳng
Cứ hỏi chuồn chuồn lúc nó bay