Hy sinh vì nước, phải trăng hoa
Hạ gục trai con, để giết cha
Lã Bố sy tình, mau mắc bẫy
Đổng công bạo ngược, sớm thành ma
Điêu Thuyền - Nhi nữ - gương trung liệt
Vương Doãn - Trọng thần - mẹo tài ba
Mỹ sắc, giọng oanh,...- Ngàn kiếm báu
Anh hùng nam tử rớt đàng xa