Nếu đã cạn tình, hãy dửng dưng;
Bao nhiêu hờn oán, cũng nên dừng.
Hợp tan bởi tại trời xui khiến;
Tất cả, giờ đây: một chữ “ĐỪNG”