Ai nợ gì ai? Ai trách ai?
Vô tình! Ai đó, có chi sai?
Trả, vay, cho, tặng,... tuỳ duyên nghiệp!
Há cớ gì ai lại ép ai?