Đã có cơ duyên đến với nhau
Chia lìa, đổ vỡ,... hoạ dài lâu
Hài nhi vô tội, vương buồn tủi
Phụ mầu từ tâm, nhiễm hận sầu
Đành phận rối lòng: không thọ nghiệp
Liều thân nhắm mắt: mấy lần cầu
Nợ đời, trốn bỏ, bao giờ dứt
Đừng nỡ cạn tình, lắm nỗi đau