Hết ngồi, lại đứng! Ngáp hoài thôi
Nằm chẳng yên thân, ngủ quá tồi
Thơ thẩn vào ra, lòng cắn rứt
Vẩn vơ suy ngẫm, dạ đơn côi
Buồn chân, mỏi gối,... Tâm hư tổn
Rung nhĩ, suy tim,.... Lực khó bồi
Bách tuế chưa gần, sao đã yếu
Xin đừng hành hạ cái thằng tôi