Đức cao, vọng trọng – Đủ ân, uy
Đức thấp, quyền cao lắm hiểm nguy
Rộng lượng, thương đời, đời nể trọng
Tham lam, hại thế, thế quay đi
Cậy quyền, bất nghĩa, an không tưởng
Ỷ chức, vô nhân, hoạ bất kỳ
Bứt rứt lương tâm, lo quả báo
Quyền cao, chức trọng để làm chi