Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/09/2020 15:33, số lượt xem: 101

Tám mươi năm ấy! Lắm vinh quang
Vượt mọi gian nan, Đảng dẫn đàng
Pháp quốc cụp đuôi, nuôi tủi hổ
Huê Kỳ gục mặt, hết vênh vang
Dẹp tan Pôn Pốt  - Danh còn mãi
Chiến thắng giặc Tầu - Tiếng vẫn đang
Cô vid hiểm nguy, mà chặn đứng
Năm châu ngưỡng vọng cánh sao vàng