Đại diện cho dân, nói tiếng dân
Hết lòng tận tuỵ, sáng lương tâm
Cử tri tin cậy, trao mong đợi
Đại biểu công minh, tỏ rõ tầm
Dám nghĩ, dám làm, nuôi nhiệt huyết
Trọng tình, trọng lý, giữ thâm ân
Vì dân, vì nước, lo đền đáp
Xây dựng tương lai đẹp bội phần