Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2019 10:12, số lượt xem: 173

Được mất đan xen! Dễ chọn đâu
Hơn thua muôn vẻ, mới đau đầu
Phú quý, hiển vinh - Tôn tử hỏng
Bần hàn, gian khó - Lực, tâm giầu
Có quyền, chuốc oán, e toi sớm
Không của, quên hờn, chắc sống lâu
Hành thiện, nhịn nhường, thêm phúc ấm
Ác nhân, nghiệp báo, khó mong cầu