Đầy trời sao sáng, nước Nam ta,
Tổ quốc muôn màu, rộ sắc hoa;
Bốn biển, năm châu đều ngưỡng vọng...
Thành tâm chắp bút, vịnh sơn hà.