Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2019 05:55, số lượt xem: 153

Có lần, chỉ có một lần thôi
Thư viết không đưa để ngậm ngùi
Từ ấy đâu ngờ muôn thư tiếp
Im nằm trong hộp, lệ khôn nguôi.

Có lần, chỉ có một lần thôi
Tâm như tuấn mã đến bên người
Nào hay vừa lúc ghìm cương lại
Thần mã tâm ai phóng mất rồi.

Có lần, chỉ có một lần thôi
Tìm khắp chân mây bóng một người
Chỉ gặp bóng mình trong nhật nguyệt
Ngó lại, than ôi, luống tuổi rồi.

Có lần, chỉ có một lần thôi
Biệt ly mong đợi đến luân hồi
Chợt ngộ kiếp này ta gặp gỡ
Cũng luân hồi đó, cũng chia phôi.

Có lần, chỉ có một lần thôi
Bát nhã tâm kinh trót đọc rồi
Mới hay từ ấy mong cầu mãi
Ưu đàm hoa hiện khắp muôn nơi.

Hà Nội, 27/4/2019.