Phải biết rằng: nước Nga sẽ không chết!
Sẽ không chết đâu đất nước Nga
Đồng ruộng lúa vàng sẽ được gặt
Đồng ruộng lúa vàng đất nước Nga!

Và chúng ta sẽ không chết đâu, hãy tin như vậy!
Nhưng sự cứu rỗi của chúng ta ích gì cho chúng ta
Nước Nga sẽ tự cứu mình - các người phải thấy!
Và sự phục sinh của nó chẳng bao xa.


Nguồn: Tôi phải nói về đất nước Nga (thơ dịch), NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)