Quyển sách của Porphyre về mặt trời
Hãy nhìn nó như một đống đá đen đủi
Tôi đã đọc hồi lâu quyển sách của Porphyre
Tôi đã đến nơi không có mặt trời nào


Nguồn: Thơ Yves Bonnefoy , Huỳnh Phan Anh dịch, NXB Hội nhà văn, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)