Họ hôn nhau
Họ khóc
Và họ hát
Họ xông lên đánh giáp la cà
Và ngay lúc đang chạy
Cô gái mặc chiếc áo lính vá
Tay buông xuôi trên tuyết trắng tuyệt vời

Mẹ ơi
Mẹ ơi
Tôi đã đi đến đích
Nhưng trên cánh đồng, trên bờ sông Vôn-ga
Cô gái mặc chiếc áo lính vá
Tay buông xuôi trên tuyết trắng tuyệt vời.