Đằng nào cũng không thể có
Ai người hạnh phúc hơn tôi,
Kể cả nếu ngay ngày mai,
Tôi nghẹt thở lìa đời.

Tôi chẳng bao giờ
phủ quyết lấy một lời
Dù là tình yêu,
Thất vọng
Hay buồn khổ.

Chẳng bao giờ tôi phủ quyết
Điều gì đó.
Tôi không kêu gào
Khi lỡ bị đau.

Còn sống tôi còn tranh đấu –
Chẳng ai hạnh phúc hơn tôi,
Tôi nào phải ngọn nến để người
Thổi tắt tôi dễ thế.